ระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบนิวเมติกในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมมีการนำระบบนิวเมติกไปใช้  เพราะระบบนิวเมติกส์ นั้นมีข้อดีอยู่หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์โดยรวมนั้นมีราคาถูก ติดตั้งเพื่อใช้งานง่าย ซ่อมแซมได้สะดวกหากเกิดกรณีที่อุปกรณ์แต่ละตัวเสียหาย ในปัจจุบันระบบนิวแมติกส์ได้แพร่หลายในอุตสาหกรรมอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ใช้อุปกรณ์ นิวแมติกส์นั้นง่ายต่อการใช้งานและซ่อมและดูแลรักษาการนำอากาศอัดมาประยุกต์ใช้งานนั้นมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานอย่างอัตโนมัติ และก่อให้เกิดการประหยัดแรงงาน

ทั้งนี้เนื่องจากระบบนิวแมติกส์มีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้า ได้แก่ มีโครงสร้างอุปกรณ์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ มีความสะดวกในการบำรุงรักษา ตัวอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการนำเอาระบบนิวแมติกส์ไปใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ กลไกในการจับยึดของเครื่องประกอบชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถที่จะนำเอาพลังงานจากอากาศอัดมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก

โดยการติดตั้งกระบอกสูบนิวแมติกส์เพื่อทำหน้าที่จับยึดชิ้นส่วนที่ต้องการ ทั้งนี้เนื่องมาจากโดยทั่วไปภายในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะมีการนำอากาศอัดมาใช้กับงานประเภทอื่นอยู่แล้วส่งผลทำให้ไม่ต้องทำการจัดหาชุดอุปกรณ์ต้นกำลังมาติดตั้งเพิ่มเติม

ระบบนิวแมติกส์ หมายถึง ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลังในการขับเคลื่อน  การใช้เครื่องจักรแทนแรงคน ทำให้ลมอัดเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบนิวแมติกส์ได้แก่ งานการบรรจุหีบห่อ งานด้านกระบวนการผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์

ระบบเด่นที่เห็นได้ชัดของการนำระบบหรืออุปกรณ์นิวเมติกส์มาประยุกต์ใช้งานคือ ระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรกลที่มีความทันสมัย โดยเครื่องจักรดังกล่าวจะสามารถใช้ทำงานแทนคนได้ โดยในบทความนี้ก็จะขอยกตัวอย่างการใช้งาน ระบบนิวเมติกส์ในวงการอุตสาหกรรม ในบ้านเราให้พอได้เห็นภาพดังนี้คือ

    อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องวัดต่างๆ

    อุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง งานโยธา

    อุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานขนถ่าย ขนส่ง โลจิสติกส์

    อุตสาหกรรมด้านการผลิตหรือ Production

    อุตสาหกรรมในสาขาอื่นๆ เช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมการกีฬา เป็นต้น

 

Visitors: 32,278